Han votat 674 santpedorencs/ques.


Pressupost participatiu 2019


"Tu també fas Santpedor"

Presenta una proposta de millora per al poble i entre tots votarem quines tiren endavant


CONSOLIDEN EL SISTEMA ENGEGAT EN LA PASSADA EDICIÓ

Els pressupostos participatius 2019 demanen als santpedorencs i santpedorenques que votin quines propostes volen que es facin entre els projectes que presentaran els mateixos veïns: ja sigui a través d’organismes veïnals, escoles i centres educatius, entitats o bé a través de propostes de particulars.

Es mantenen les bases de participació de la passada edició.


PRESSUPOST

En total es destinaran del pressupost municipal de Santpedor a aquest procés participatiu una partida de 60.000€ als projectes.

Aquesta quantitat es repartirà en tres blocs:

Bloc 1
 • Projectes entre 20.001 i 30.000€ (dotació màxima: 30.000€)
Bloc 2
 • Projectes entre 5.001 i 20.000€ (dotació màxima: 20.000€)
Bloc 3
 • Projectes de pressupost igual o inferior a 5.000€ (dotació màxima: 10.000€)

Aquests imports inclouen l’IVA corresponent.


CALENDARI

ACCIÓ DATA
Convocatòria nova edició 6 novembre 2018
Procés informatiu a entitats i particulars Novembre (* veure calendari a banda)
Presentació de propostes a l’Ajuntament 12 nov – 21 des
Estudi de les propostes presentades i validació 7 gener 2019
Anunci de propostes validades 11 gener
Període de reclamacions 14-25 gener
Anunci projectes vàlids 31 gener
Defensa dels projectes per part d’entitats, organismes o particulars Febrer
Exposició pública projecte / difusió Febrer
Votació 1-31 març
Escrutini i proclamació de propostes guanyadores 1 abril

PROCÉS INFORMATIU A LES ESCOLES

 • OCTUBRE 2018
  • Escola de Música
   • Dimarts 30, 19:15h Conjunt instrumental (i)
 • NOVEMBRE 2018
  • Escola de Música
   • Dimecres 7, 21:00h Conjunt instrumental (ii)
  • Institut IES d’Auro
   • Dijous 8, (10:30 - 12:10h)
  • Escola la Serreta
   • Divendres 16, (matí)

ELS PROJECTES QUE ES PODEN PRESENTAR

Els projectes que es presentin han de complir les següents condicions bàsiques:

 • Criteri de contingut: Les propostes han de ser d’inversió, entenent per inversió les despeses destinades a la creació/millora d’infraestructures, creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable per al funcionament dels serveis o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En tot cas, les finalitats que es decideixin han de ser susceptibles de ser imputades al capítol 6 (inversions reals) del pressupost de despeses, de conformitat amb la definició que fa la normativa legal reguladora de l’elaboració del pressupost de les entitats locals.
 • Criteri de legalitat: Les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi.
 • Criteri de competències municipals: Les accions a dur a terme han de ser de competència municipal.
 • Criteri econòmic: Els projectes s’han d’emmarcar en les quantitats indicades a la Base Tercera i han de ser valorables tècnicament i econòmica.
 • Criteri d’eficàcia: Les propostes han de donar resposta a una necessitat concreta.
 • Criteri de sostenibilitat: Les propostes han de ser sostenibles i tenir visió de col.lectivitat, generant un impacte favorable per al conjunt del municipi. S’entén que són sostenibles aquelles inversions que no generen despesa de futur una vegada executades.

SOBRE LES PROPOSTES

Puc presentar una proposta?

Si tens 16 anys o més i estàs empadronat a Santpedor o bé tens la teva seu social a Santpedor pots presentar una o més propostes. També si ets una entitat legalment registrada al REM de Santpedor.

Només cal que sàpigues que:

 • Les persones jurídiques hauran de presentar la proposta a través d’un representant.
 • Els menors de 16 anys, caldrà que una persona major d’aquesta edat assumeixi la representació formal pel tràmit de presentació.
Com puc presentar una proposta?

Cal emplenar un formulari que trobareu a l’Ajuntament, a la biblioteca o al web www.santpedor.cat.

Es pot presentar:

 • 1. Presencialment en horari d’atenció al públic a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i a la Biblioteca municipal de Pare Ignasi Casanovas.
 • 2. Telemàticament enviant un correu electrònic amb la proposta a spdr.comunicacio@santpedor.cat. Podeu descarregar la butlleta al web de l’Ajuntament.
Quan es presentaran les propostes que es podran votar?

Un cop tancada la fase de presentació de propostes, la totalitat de les propostes seran revisades per la comissió tècnica per comprovar que compleixin les condicions de les bases. Davant de dubte, es podrà requerir informació addicional a la persona que ha presentat la proposta. Es donarà un marge de temps per complementar la informació aportada inicialment, que en cap cas podrà suposar canvis en la proposta formulada, només aclariments.

Un cop revisades per la comissió tècnica, les propostes seran sotmeses a criteri de la comissió política.

Finalitzada la comprovació, es farà pública la llista definitiva de les propostes admeses, que se sotmetran a exposició pública en els tallers participatius. L’Ajuntament de Santpedor oferirà a totes les persones que hagin presentat una proposta la possibilitat d’explicar-la públicament en el tallers participatius als quals seran públics i on es podran debatre les iniciatives presentades.


I FINALMENT LA VOTACIÓ

Qui podrà votar?

Podran votar les persones empadronades a Santpedor que tinguin 16 anys complerts.

Quan es podrà votar?

Es donarà un termini d’un mes, tot el mes de març.

On es podrà votar?

Es podrà votar per web i mòbil a través d’una plataforma digital segura https://participacio.santpedor.cat. Aquesta plataforma permet clicar les tres propostes que es volen de la llista de propostes dels pressupostos participatius. També es pot votar de manera assistida a l’OAC (de dilluns a divendres) i la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas, dins dels horaris ordinaris dels respectius equipaments.

On puc consultar més informació de les propostes?

Durant el període de votacions hi haurà oberta una exposició pública amb totes les propostes presentades a la Biblioteca.

També estaran penjades als canals municipals.

Com és el procés de votació per web?

En el mateix web, on hi ha documentats els projectes, hi ha els enllaços que permeten votar.

Aquests enllaços o botons només els tenim disponibles durant el període de votació.

En el document PDF adjunt hi ha detallats els diferents passos de la votació: identificació, validació i votació dels projectes.

EL RESULTAT

Quan sabrem el resultat?

El resultat es farà públic a partir de l'1 d'abril de 2019.

Quan s'executaran les propostes guanyadores?

El Govern Municipal es compromet a executar les propostes guanyadores al llarg de l’any 2019.